Danışmanlık

Whatsapp Hattı :

(+98)44 3337 98 01

فارسی English Turkey Russia

Ithalat

ITHALAT

1. İthalatın Tanımı: Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması işlemine ithalat denir. İthalat kısaca dış alım demektir. İthalat, ihracatın tam tersi bir işlemdir.

Döviz transferi yapılıp yapılmamasına göre ithalat bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki türlüdür. Bedelli ithalat (İthalat Rejimi kapsamında olup); ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalatı , bedelsiz ithalat (Gümrük Mevzuatı kapsamında olup) ise; ithal edilen malların bedellerinin yurt dışında kazanılan dövizlerle karşılanarak yurt dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalatı ifade etmektedir.

Genellikle, bedelsiz ithalatın herhangi bir gümrük vergisi veya fon ödenmeksizin yapılan ithalat olduğu yanılgısına düşülmektedir. Halbuki böyle bir durum söz konusu değildir. Nitekim bedelsiz ithalat, gümrük vergisine tabi olabileceği gibi olmayabilir de. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ithalatın gümrük vergisine tabi olup olmadığı değil, sadece mal bedelinin yurt dışında kazanılan dövizlerden karşılanarak mı veya yurt dışına herhangi bir transferin yapılarak mı gerçekleştiğidir. Mala karşı mal ile ödeme yapılan ticaret işlemleri ise İhracat Mevzuatı çerçevesinde düzenlenmektedir.

2. İthalat Yapabilecekler: Vergi numarasına sahip her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları, ithalat işlemlerini yürütebilir. Ancak,
– Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
– Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
– Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça (Dış Ticaret Müsteşarlığı) perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınaî ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

3. İthalat Sözleşmeleri: Dış ticarette ihracatçı ile ithalatçı arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için, tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren yazılı bir sözleşme hazırlanmalıdır. Yazılı sözleşmeler, tarafları bağlamalarının yanı sıra, herhangi bir anlaşmazlık durumunda da ispat evrakı özelliği taşımaktadır. Malın ithali veya ihracı aşamasında çıkabilecek problemlerin taraflar arasında dostane bir şekilde çözülmesi için bu alışverişte ortaya çıkabilecek tüm durumların yapılacak sözleşmede karara bağlanması gerekir. Aksi takdirde çıkacak problemler taraflar arasında sıkıntıya neden olacak, dış ticaret bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Birleşmiş Milletler ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası), sözleşmeler için standart kural ve düzenlemeler geliştirmiştir. Bunlar uluslararası ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal çatışmaları ortadan kaldırmak ve alıcı ile satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla alım-satım işlemlerine getirilen kural ve düzenlemelerden ibarettir.

Incoterms adıyla yürürlüğe konulan bu düzenlemeler uluslararası ticarette kullanılan ve evrensel olarak standartlaştırılmış sözleşme terimleridir. Teslim şekline göre değişen 13 adet incoterms bulunmaktadır. Bu incotermsler yapılacak sözleşmelerde kullanılarak, sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıkların çözümü için ülkeden ülkeye farklılık gösteren hukuki çatışmaların önüne geçilebilir.

Sözleşme hangi şekilde yapılırsa yapılsın, sözleşme metni, net ve detaylı olmalı ve her iki tarafça da istenen hususları kapsamalıdır. Bir ithalat-ihracat sözleşmesinde aşağıdaki hususların mutlaka taraflarca karara bağlanması gerekir:
– Tarafların isim ve adresleri
– Malın cinsi ve özellikleri
– Malın miktarı
– Gözetim
– Malın fiyatı
– Malın teslim yeri ve zamanı
– Ödeme şekli
– Ödeme yeri ve zamanı
– Lisans ve izinler
– Ürünün garantisi
– Sigorta
– Mücbir sebepler
– Teslimde gecikme
– Uygulanacak hukuk
– Tarafların imzası

4. İthalatta Alınan Vergiler: Türkiye’de ithalattan gümrük vergisi, KDV, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu’nda belirtilen akaryakıtların ithali durumunda Akaryakıt Tüketim Vergisi alınır.

صادرات و واردات

4.1. Gümrük Vergisi: 1615 sayılı Gümrük Kanununun 4. maddesi uyarınca, Gümrük Vergisi tahsilatı, bu Kanuna göre ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nispet, had ve esaslara göre yapılmaktadır.

4.2. Katma Değer Vergisi: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesi uyarınca her türlü mal ve hizmet ithalatı, aynı Kanun’un 28. maddesine dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen oranlarda Katma Değer Vergisi’ne tabi bulunmaktadır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesine göre İthalatta ödenecek KDV’nin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
– İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri
– İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar
– Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

4.3. Akaryakıt Tüketim Vergisi: 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu’nun 2 inci maddesinde Akaryakıt Tüketim Vergisi’nin mükellefinin, bu verginin konusuna giren ürünlerin (kurşunsuz benzin, süper benzin, normal benzin, gazyağı, motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı, fuel oil çeşitleri, sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri) satışını yapan rafineri şirketleri, doğal gaz üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlar olduğu belirtilmiştir. Akaryakıt tüketim vergisine tabi petrol ürünlerini ithal eden gerçek veya tüzel kişiler, ileride ödeyecekleri akaryakıt tüketim vergisi için, gerektiğinde, esasları ve ürünler itibarıyla tutarları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek banka teminat mektubunu ilgili gümrük idaresine vermedikleri sürece gümrükleme yapılmaz.

Akaryakıt tüketim vergisi her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerinde yapılan satışlara ait Akaryakıt Tüketim Vergisi, bu dönemleri izleyen 10 uncu günün akşamına kadar, rafineri şirketleri, doğal gaz üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşların merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

4.4. Özel Tüketim Vergisi: İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir.

İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hâllerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dâhil edilmek suretiyle tespit olunur.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tabi tutulur. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

4.5. Damga Vergisi: Dış ticaret işlemleri ile ilgili olan aşağıdaki kâğıtların düzenlenmesi damga vergisine tabidir. Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder.
– Taahhütnameler
– Taşıma senedi
– Konşimentolar
– Deniz ödüncü senedi
– Menşe ve mahreç şehadetnameleri
– Tasdikli manifesto nüshaları
– Ordinolar
– Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
– Gümrük idarelerine verilen beyannameler5. İthalattan Tahsil Edilen Fonlar:

5.1. Toplu Konut Fonu: Ülkemizde İthalat Rejimi Kararları hükümleri çerçevesinde ithal malları üzerinden Toplu Konut Fonu tahsil edilmekte ve tahsil edilen bu meblağlar bu fonun en büyük gelir kalemini oluşturmaktadır. İthalatta hangi mallar için hangi oranda Toplu Konut Fonu ödeneceği, İthalat Rejimi eki listelerde gösterilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler fiili ithal tarihinde geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabi olup fon tutarları fiili ithal tarihinde gümrük idarelerince tahsil edilmekte ve bu fonların ilgililerce süresi içerisinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

5.2. Tütün Fonu: Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında ve üretilmiş durumda ithal edilen sigaraların ithalinde bünyesinde bulunan yabancı tütüne istinaden paket başına Tütün Fonu alınmaktadır.

5.3. Savunma Sanayi Destekleme Fonu: Bazı alkollü içkiler ile tütün mamulleri ithalatında değişir tutarlarda Savunma Sanayi Destekleme Fonu tahsil edilmektedir.

5.4. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kurulan ve kapsamına, teşviki öngörülen yatırımlar ile ihtisas kredileri giren “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu”nun kaynakları arasında yer alan kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalattan yapılacak kesinti tutarı %6 oranında tespit edilmiş bulunmaktadır. Uygulamada, ithal edilen mallar için ödenecek mali yükümlülüklerin tutarı, gümrük idarelerince kullanılan programa ithal edilecek malın gümrük tarife istatistik pozisyon numarası girilerek program tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

6. Gümrük Tarife Cetveli: Gümrük, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listelerdir. Tanımlar birleştirildiğinde; Gümrük Tarife Cetveli, yabancı menşeli eşyanın bir ülkeye ithalinde hangi matrah üzerinden ne oranda veya miktarda vergi ödeneceğini gösteren listelerdir. Türk Gümrük Tarife Cetveli: Eşyanın cins, nevi ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir. Gümrük tarifeleri (vergileri), başlıca iki ana gayenin ışığı altında tespit edilir. Bunlardan ilki devlete gelir sağlamak diğeri ise iç sanayiyi dış rekabetin yıkıcı etkisinden korumaktır. Devlete gelir sağlamak için uygulanan tarifelere “mali tarifeler”, iç sanayiyi korumak için uygulanan tarifelere ise “koruyucu tarifeler” adı verilir. Ancak, bu iki gaye çoğu zaman bir arada yürütülmekte, devlet koruyucu gümrük tarifesini uygularken, aynı anda, gelir de sağlamakta veya gelir temini gayesiyle mali tarifeleri uygularken aynı anda, iç sanayiyi de dış rekabete karşı belirli ölçüde korumaktadır. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca, sıfıra kadar indirilebilir veya bu cetveldeki had ve nispetlerin % 50’sine kadar artırılabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

Türkiye de kullanılan Gümrük Tarife Cetvelinde neler bulunur:
Maddenin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Eşyanın tanımı,
Ölçü birimi,
Kanuni vergi haddini gösteren sütunlar.

6.1. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8. rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür kodunu (Kombine Nomanklatür Kodu; Avrupa Birliği’ne üye ülkelerce kullanılan eşya tanımlarını ve kodlamalarını gösteren dizindir. Kombine Nomanklatür’de tanımlanan eşyalar sekiz haneli kodlarla gösterilir. Bu kodların ilk altı hanesi Armonize Sistem’le aynıdır. 1/95 numaralı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilen Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından oluşturulan Gümrük Birliği nedeniyle Kombine Nomanklatür, Tarife Cetvelimizin ilk sekiz hanesine yansıtılmaktadır.), 9–10. rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11–12. rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

6.2. Eşyanın Tanımı: Gümrük Tarife Cetvelimizde yer alan eşyalar, eşyanın tanımı sütununda, tabii menşei, maddi vasfı ve ticari şekli gibi bazı ölçütlere göre sınıflandırmıştır.

6.3. Ölçü Birimi: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.

6.4. Vergi Haddi: Gümrük Tarife cetvelimizin 4. sütunu 1. sütunda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası, 3. sütunda ölçü birimi belirtilen eşyanın ülkemize ithal edilmesi durumunda uygulanacak gümrük vergisi oranını gösterir.

7. Gümrük Muafiyeti: Gümrük Kanunumuzda, aşağıda sayılan hâllerde, serbest dolaşıma sokulacak eşyaların gümrük vergilerinden muaf olacağı belirtilmiştir:

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya
2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya
3. a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, ham madde, malzeme ve harp ganimetleri
b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi
c) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından emniyet ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı
4. Değeri 100 avroyu geçmeyen eşya
5. Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan;
a) Kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları
b) Kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası
c) İkametgâhı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası
d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya
e) Türkiye ‘ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyaları
f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası
6. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan;
a) Değeri 300 avroyu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya
b) Şeref nişanları veya ödülleri
c) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler
7. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;
a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar
b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar
c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler
d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri
e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler
8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;
a) İş yeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler
b) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler
c) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler
d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler
i- Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller
ii- Basılı reklâmcılık dokümanları ve reklâmcılık amacına yönelik malzemeler
iii- Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler
e) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya
9. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;
a) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler
b) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları
c) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları
d) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi
10. Bilgi materyali ithalatı;
a) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya
b) Turistik reklâmcılık malzemeleri
c) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya
11. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali;
a) Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya
b) Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı
12. Diğer eşya;
a) Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya
b) Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya
c) Türkiye’de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri

8. İthalat Kısıtlamaları: İthalatta bazı malların ithali yasak; bazı malların ithali belli bir kuruma bırakılmış; bazı malların ithali ise belli mercilerden alınacak izne bağlıdır.

8.1. İthali Yasak Olan veya İthaline İzin Verilmeyen Mallar: Gümrük Yönetmeliğinin 213. Maddesinde; “Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar veya taraf olduğumuz anlaşmalar ve sözleşmelerle ithali yasak edilmiş ve edilecek olan eşya, 235. madde (bu maddeye göre ilgili Mevzuatları uyarınca yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşyanın transiti için Dış Ticaret Müsteşarlığından her seferinde izin alınır.) saklı kalmak kaydıyla, her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye sokulamaz.

8.2. İthali Belli Kurum ve Kuruluşlara Bırakılan Maddeler: Gümrük Yönetmeliği’nin 214. maddesinde “Özel kanunlar gereğince Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, ancak bu kurum veya kuruluşlar veya bunların yetki verdiği kurum veya kuruluşlarca ithal edilebilir.

8.3. İthalinde Belli Mercilerin İzni Aranılacak Maddeler: Gümrük Yönetmeliği’nin 215. maddesi ile “Özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle serbest dolaşıma sokulabilir.

 

ithalat hizmetleri için bize ulaşın

 ESMATRADE GROUP Türkiye (Istanbul) | IRAN (Urmia) | RUSYA (Rostov)  ESMATRADE GROUP (+98) 443 337 98 01  (+98) 443 337 18 57    info@esmatrade.co

ESMATRADE GROUP Türkiye (Istanbul) | IRAN (Urmia) | RUSYA (Rostov)

ESMATRADE GROUP (+98) 443 337 98 01

(+98) 443 337 18 57

  info@esmatrade.co

(+98) 914 8555 724

İlgili diğer haberler

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)